• O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

  Krúžky:

  • Deutsch aktiv
  • English is easy
  • Tvorivé písanie
  • Fyzikálne experimenty v praxi
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z biológie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
  • Chemické názvoslovie v praxi
  • Športové hry

   

  Zobraziť viac
 • Aktuality

  ZMENA PLÁNU VYHRADENÁ V ZMYSLE NARIADENÍ RÚVZ A MŠVVaŠ SR.

  Október

  • 12.-16.10. – PRAX - 2. ročník
  • kontrola žiakov na praxi
  • 22.10. - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
  • Medzinárodná výstava psov
  • Festival Jeden svet
  • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
  • 29. - 30.10. - jesenné prázdniny

   

  November

  • 2.11. – 20.11. –PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)
  • 4.11. - štvrťročná klasifikačná porada
  • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
  • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
  • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
  • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník 

   

  December

  • školské kolo jazykových olympiád
  • 3.12. - Deň otvorených dverí
  • 18.12. - volejbalový turnaj
  • 23.12.20 – 7.1.21 - vianočné prázdniny
  • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
  • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
  • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
  • kontrola prípravy prác na SOČ
  • akcia „Vianočná korčuľa“
  • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
  • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
  • medzinárodná výstava psov v Nitre

   

  Január

  • od 10.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
  • 20.1. - polročná klasifikácia
  • 29.1. - odovzdávanie polročných výpisov

  Február

  • 1.2. - polročné prázdniny
  • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
  • 2.2. – 19.2. - komisionálne skúšky
  • krajské kolo jazykových olympiád
  • protidrogová prednáška

   

  Marec

  • 1.3. – 5.3. – jarné prázdniny
  • 9.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
  • 15.3. - 19.3.- PRAX - 1. ročník
  • 16.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
  • 16.3. a 17.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
  • 16.3. a 17.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
  • 17.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
  • 26.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
  • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
  • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
  • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

   

  Zobraziť viac
 • Naši prváci prvýkrát na praxi Naši prváci prvýkrát na praxi

  V dvoch turnusoch sa v týždňoch od 28.9. do 2.10. 2020 zúčastnili naši prváci praxe v ZOO Bratislava. Mali možnosť preukázať svoje prvé schopnosti a zručnosti pri práci okolo zvierat a zároveň získať prvé vzácne skúsenosti. Práca ich určite zaujala a boli prínosom aj pre našu bratislavskú ZOO.

  Zobraziť viac
 • Klub pod Lampu - o 2. svetovej vojne Klub pod Lampu - o 2. svetovej vojne

  So žiakmi 2. ročníka sme sa zúčastnili programu k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny. V Klube pod Lampou sme si najprv pozreli dokument o 2. svetovej vojne a následne sme diskutovali na túto tému. Žiaci sa pýtali na rôzne veci, zaujímalo ich napr., kde na Slovensku boli koncentračné tábory, vymieňali si názory a pocity z návštevy koncentračného tábora v Oswienčime. Na záver žiaci dostali študijne materiály k téme 2. svetovej vojny. Veľmi sa nám páčilo. Pripomínať si našu minulosť je dôležité, aby sa chyby z nej neopakovali v budúcnosti.

  Zobraziť viac