obr1 obr2 obr3 obr4

O škole

Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v organizácii Sloboda zvierat, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety:
 • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
 • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
 • telesná a športová výchova

Odborné predmety:

 • aplikovaná chémia
 • aplikovaná biológia
 • anatómia a fyziológia v drobnochove
 • základy rastlinnej výroby
 • veterinárna starostlivosť v drobnochove
 • hygiena a technológia chovu zvierat
 • reprodukcia hospodárskych zvierat
 • inseminácia
 • ekonomika a podnikanie
 • výživa a dietetika
 • laboratórna technika
 • anatómia a fyziológia psov
 • zdravotná starostlivosť v chove psov
 • genetika a reprodukcia psov
 • chirurgia
 • praktické cvičenia z chirurgie
 • zoológia
 • základy patológie
 • základy mechanizácie
 • asanácia
 • špeciálna zoológia a etológia
 • špeciálna výživa a dietetika
 • špeciálna reprodukcia
 • choroby cudzokrajných zvierat
 • chov zvierat
 • mikrobiológia a parazitológia
 • hygiena potravín
 • hygiena potravín 2
 • chov, výživa a výcvik psov
 • veterinárna starostlivosť 2
 • laboratórna technika 2
 • farmakológia
 • ekológia
 • hygiena a technologia v drobnochove

Povinne voliteľné predmety:

 • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Krúžky:

 • Dopravná výchova
 • Fyzika v laboratóriu je hračka
 • Chemické pokusy
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Deutsch aktiv
 • Laboratórne cvičenia z chémie
 • Latinský jazyk
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
 • Seminár z biológie
 • Seminár z chémie
 • Divadelný krúžok
 • Športové hry
 • Príprava na maturitnú skúšku z matematiky
 • Loptové hry
 • Kulturistika a posilňovanie
 • Krúžok žurnalistov
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
 • Výpočtový seminár z chémie

Kurzy:

 • Ochrana života a zdravia
 • Telovýchovno – výcvikový kurz – plávanie
 • Telovýchovno – výcvikový kurz - lyžovanie
 • Odchyt túlavých zvierat
 • Dezinfekcia, dezinsekcie a deratizácie
 • Inseminácie
 • Príprava na získanie odbornej spôsobilosti posudzovania a senzorického hodnotenia potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
 • Preparátorstvo – preparovanie pernatej, srstnatej zveri a trofejí
 • Preprava zvierat
 • Účelové cvičenia

Odborné zamerania:

V treťom a štvrtom ročníku sa študenti delia na skupiny s odbornými zameraniami:
 • 4336 M 01 - chov hospodárskych zvierat
 • 4336 M 02 - hygienická a laboratórna služba
 • 4336 M 03 - chov cudzokrajných zvierat
 • 4336 M 04 - drobnochov
 • 4336 M 05 - chov psov

Profil absolventa:

Viac ako polovica absolventov študuje, alebo už úspešne skončila štúdium na vysokých školách. Ostatní sa uplatňujú:
 • v ordináciách veterinárnych lekárov,
 • v poľnohospodárstve i potravinárstve,
 • kynológii i v chovoch koní,
 • dievčatá tiež ako laborantky v štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave a v ústavoch Slovenskej akadémie vied (virologickom, neuroimunologickom pri diagnostike BSE),
 • na veterinárnych klinikách.

Škola každoročne otvára iba jednu triedu pre cca 30 žiakov. Žiaci sú prijímaní po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky (viď Prijímacie skúšky).

S rodičmi /zákonnými zástupcami/ žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium, zriaďovateľ podpisuje zmluvu, ktorej súčasťou je ich súhlas s platením príspevkov na výchovu a vzdelávanie žiaka. Príspevok pre daný školský rok je rozdelený na 4 splátky. Platba sa realizuje štvrťročne – vždy vopred. Pre školský rok 2016/2017 je zriaďovateľom stanovená výška štvrťročnej splátky v sume 170,- €. Z príspevku sú hradené náklady na teoretickú výučbu, praktickú výučbu, náklady na prevádzku priestorov potrebných na vyučovanie, materiálno-technické vybavenie školy, časť mzdových nákladov, odborné exkurzie, plavecký telovýchovný kurz, odmeny za vynikajúci prospech žiakov na konci školského roka, športové súťaže, atď. Škola ďalej poskytuje žiakom bezplatnú výpožičku učebníc, beletrie a odbornej literatúry. Príspevok v sebe nezahŕňa ďalšie prípadné náklady za činnosť tretích osôb, ako sú napr.: ubytovanie, strava, cestovné náklady, vstupenky na kultúrne podujatia, náklady spojené s telovýchovnými a obdobnými kurzami a akciami (doprava, ubytovanie, lyžiarske vleky, strava ...), náklady na kurz autoškoly a pod. 

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

November

Seminár MIKROP
Dňa 8.11.2016 sa žiaci 4. ročníka zameranie chov cudzokrajných zvierat zúčastnili seminára MIKROP v kongresovej hale Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dozvedeli sa o význame kŕmnych aditív vo výžive, o funkcii minerálnych látok, vitamínov a mikroprvkov v organizme, aj o dôležitosti zdravých zubov pre celkové zdravie zvierat. V závere každého príspevku sa uskutočnila zaujímavá diskusia k danej téme.2016 11 seminar

 

Dog military parkour
V sobotu 19.11.2016 sa pod záštitou BKZB konal už 6. ročník Dog military parkour. Okrem tejto zaujímavej prekážkovej dráhy, ktorú prekonáva psovod zároveň so svojím psom, si súťažiaci mohli vyskúšať aj doplnkové disciplíny, ako napr. 'Nájdime sa" alebo beh na 800 metrov. Naši žiaci na tejto zaujímavej akcii samozrejme nechýbali a boli platnými členmi organizačného tímu pretekov.2016 11 dog parkour

 

Prax 3 VET
V novembri absolvovali naši tretiaci súvislú trojtýždňovú prax, v rámci ktorej navštívili viacero pracovísk. Praktické zručnosti si zlepšovali pri veľkých hospodárských zvieratách na poľnohospodárskom družstve, pri zvieratách v ZOO Bratislava, v súkromných veterinárnych ambulanciách a na klinikách, ale aj v Zoodome a na jednotlivých pracoviskách Śtátneho veterinárneho ústavu. Absolvovali tiež exkurziu na farme hydiny v Bernolákove.2016 11 prax 3 vet

 

Výlov rýb
V pondelok 7.11. 2016 absolvovali naši štvrtáci exkurziu vo Veľkom Blahove, kde sa boli pozrieť na výlov rýb určených na vianočný trh. Videli celý proces od spúšťania hladiny rybníka, cez ťahanie sietí, až po váženie a nakladanie rýb do prepravníkov. Súčasťou exkurzie bola aj odborná prednáška zameraná na chov rýb a ekologickú ochranu rybníkov.2016 11 ryby

 

Medzinárodná výstava psov
V dňoch 5.-6.11. sa konala každoročná medzinárodná výstava v bratislavskej Inchebe a naši žiaci na nej opäť nechýbali. Naši tretiaci mohli vidieť vystavovanie v jednotlivých kruhoch ako aj sprievodné akcie - dog dancing alebo ukážky agility.2016 11 psy

 

Veda očarila nielen arabských šejkov, ale aj nás!
Dňa 11.11.2016 sa žiaci II.VET zúčastnili exkurzie na výstavisku Incheba, kde sa v rámci akcie Týždeň vedy a techniky konala výstava Veda netradične. Tam vo viac ako tridsiatich stánkoch prezentovali svoj výskum odborné pracoviská vysokých škôl (napr.FEI STU - Ústav robotiky a kybernetiky), vedecké ústavy (SAV) ale aj rôzne firmy (Kvant, Slovenské elektrárne) a s príspevkami svojej vedeckej činnosti vystupovali aj žiaci základných a stredných škôl. A tak sa na relatívne malom priestore mohli naši žiaci dozvedieť aj to, ako si žiak ZŠ skonštruoval malú veternú a solárnu elektráreň, ako stredoškoláčka spravila rozbor pitnej vody z vodovodu v meste Nitra, ako vysokoškoláci skonštruovali malý elektromobil, ako vedci zo SAV skúmajú rakovinou napadnuté bunky a ako naša slovenská firma očarila arabských šejkov tým, že konštruuje zariadenie na hĺbenie vrtov plazmou.2016-10-veda

 

Hodina deťom
Dňa 11.11. 2016 sa uskutočnila verejná zbierka HODINA DEŤOM. Žiaci našej školy sa opäť aktívne zapojili a s pokladničkami oslovovali ľudí v uliciach Bratislavy, aby vyzbierali čo najviac penazí na podporu detí. Dve skupiny po tri žiačky z 1. a 2. ročníka zbierali finančné prostriedky na podporu projektu. Heňa, Julka, Luna a Renča, Emma, Dominika spolu vyzbierali 98,80 eur. Ďakujeme dievčatám, aj deti budú mať určite radosť!2016-11-hodina-detom

 

Drogám dávame jasné „NIE!“
V rámci protidrogových aktivít nás navštívil p. JUDr. Rastislav Ďurove z občianskeho združenia RE/set. Pripravil si pre nás veľmi zaujímavu prezentáciu o „ľahkých“ i „tvrdých“drogách, ich pôvode a reakciách ľudského organizmu na ne. Ako skúsený právnik okorenil tieto fakty o dôsledky užívania drog z právneho hľadiska. Žiaci prvého, druhého a tretieto ročníka mali mnoho otázok, na ktoré im pán doktor Ďurove odpovedal počas plodnej dvojhodinovej diskusie.

 

Zobraziť staršie udalosti >>