obr1 obr2 obr3 obr4

O škole

Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v organizácii Sloboda zvierat, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety:
 • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
 • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
 • telesná a športová výchova

Odborné predmety:

 • aplikovaná chémia
 • aplikovaná biológia
 • anatómia a fyziológia v drobnochove
 • základy rastlinnej výroby
 • veterinárna starostlivosť v drobnochove
 • hygiena a technológia chovu zvierat
 • reprodukcia hospodárskych zvierat
 • inseminácia
 • ekonomika a podnikanie
 • výživa a dietetika
 • laboratórna technika
 • anatómia a fyziológia psov
 • zdravotná starostlivosť v chove psov
 • genetika a reprodukcia psov
 • chirurgia
 • praktické cvičenia z chirurgie
 • zoológia
 • základy patológie
 • základy mechanizácie
 • asanácia
 • špeciálna zoológia a etológia
 • špeciálna výživa a dietetika
 • špeciálna reprodukcia
 • choroby cudzokrajných zvierat
 • chov zvierat
 • mikrobiológia a parazitológia
 • hygiena potravín
 • hygiena potravín 2
 • chov, výživa a výcvik psov
 • veterinárna starostlivosť 2
 • laboratórna technika 2
 • farmakológia
 • ekológia
 • hygiena a technologia v drobnochove

Povinne voliteľné predmety:

 • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Krúžky:

 • Dopravná výchova
 • Fyzika v laboratóriu je hračka
 • Chemické pokusy
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Deutsch aktiv
 • Laboratórne cvičenia z chémie
 • Latinský jazyk
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
 • Seminár z biológie
 • Seminár z chémie
 • Divadelný krúžok
 • Športové hry
 • Príprava na maturitnú skúšku z matematiky
 • Loptové hry
 • Kulturistika a posilňovanie
 • Krúžok žurnalistov
 • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
 • Výpočtový seminár z chémie

Kurzy:

 • Ochrana života a zdravia
 • Telovýchovno – výcvikový kurz – plávanie
 • Telovýchovno – výcvikový kurz - lyžovanie
 • Odchyt túlavých zvierat
 • Dezinfekcia, dezinsekcie a deratizácie
 • Inseminácie
 • Príprava na získanie odbornej spôsobilosti posudzovania a senzorického hodnotenia potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
 • Preparátorstvo – preparovanie pernatej, srstnatej zveri a trofejí
 • Preprava zvierat
 • Účelové cvičenia

Odborné zamerania:

V treťom a štvrtom ročníku sa študenti delia na skupiny s odbornými zameraniami:
 • 4336 M 01 - chov hospodárskych zvierat
 • 4336 M 02 - hygienická a laboratórna služba
 • 4336 M 03 - chov cudzokrajných zvierat
 • 4336 M 04 - drobnochov
 • 4336 M 05 - chov psov

Profil absolventa:

Viac ako polovica absolventov študuje, alebo už úspešne skončila štúdium na vysokých školách. Ostatní sa uplatňujú:
 • v ordináciách veterinárnych lekárov,
 • v poľnohospodárstve i potravinárstve,
 • kynológii i v chovoch koní,
 • dievčatá tiež ako laborantky v štátnom veterinárnom a potravinárskom ústave a v ústavoch Slovenskej akadémie vied (virologickom, neuroimunologickom pri diagnostike BSE),
 • na veterinárnych klinikách.

Škola každoročne otvára iba jednu triedu pre cca 30 žiakov. Žiaci sú prijímaní po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky (viď Prijímacie skúšky).

S rodičmi /zákonnými zástupcami/ žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium, zriaďovateľ podpisuje zmluvu, ktorej súčasťou je ich súhlas s platením príspevkov na výchovu a vzdelávanie žiaka. Príspevok pre daný školský rok je rozdelený na 4 splátky. Platba sa realizuje štvrťročne – vždy vopred. Pre školský rok 2016/2017 je zriaďovateľom stanovená výška štvrťročnej splátky v sume 170,- €. Z príspevku sú hradené náklady na teoretickú výučbu, praktickú výučbu, náklady na prevádzku priestorov potrebných na vyučovanie, materiálno-technické vybavenie školy, časť mzdových nákladov, odborné exkurzie, plavecký telovýchovný kurz, odmeny za vynikajúci prospech žiakov na konci školského roka, športové súťaže, atď. Škola ďalej poskytuje žiakom bezplatnú výpožičku učebníc, beletrie a odbornej literatúry. Príspevok v sebe nezahŕňa ďalšie prípadné náklady za činnosť tretích osôb, ako sú napr.: ubytovanie, strava, cestovné náklady, vstupenky na kultúrne podujatia, náklady spojené s telovýchovnými a obdobnými kurzami a akciami (doprava, ubytovanie, lyžiarske vleky, strava ...), náklady na kurz autoškoly a pod.

Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, mimobratislavskí žiaci si môžu zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže.

 

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

Október

Záchranárske psy
V nedeľu 16.10. sa v Modre konali skúšky záchranárskych psov. Skladali sa z dvoch častí. V prvej časti psy a ich psovodi predviedli svoje zručnosti pri vyhľadávaní stratených osôb v lese, a druhou časťou bola základná poslušnosť psa. A vyhľadávanými osobami resp. figurantmi na ten účel boli, ako už tradične, naši žiaci, ktorí aj napriek skorému a navyše víkendovému vstávaniu prišli ochotne záchranárom pomôcť.2016-10-zachranarske-psy

September

Prax prvákov
V termíne od 19.9. do 30.9 absolvovali naši prváčikovia svoju úvodnú prax. Prax prebiehala v priestoroch Bratislavskej Zoo a žiaci si tak mohli na vlastnej koži vyskúšať, čo obnáša práca ošetrovateľa pri rôznych zvieratách, alebo aj v kuchyni pri príprave kŕmnej dávky pre ne.2016-09-prax-prvaci

 

Exkurzia - chov včiel
29.9.2016 boli štvrtáci v rámci praxe na exkurzii v chove včiel u pána Dedinského v Devínskej Novej Vsi. V prvej časti si pozreli prevádzku na spracovanie medu spojenú aj s ochutnávkou rôznych druhov medu. Následne si vypočuli prednášku na tému chov včiel a jeho význam a na záver si boli obzrieť samotné včelstvá.2016-09-vcely

 

Plavecký kurz
V druhej polovici septembra (18.-29.9.) absolvovali naše prváčence plavecký kurz. Teoretické vedomosti z oblasti plávania nasali rovnako kvalitne ako vodu z bazéna pri praktických ukážkach v Iuvente. Odhliadnuc od techniky plávania môžme zhodnotiť kurz ako úspešný, na tento rok však rozhodne stačilo.2016-09-plavecky

 

Noc výskumníkov
Dňa 30.9.2016 sme sa s triedou III VET zúčastnili akcie Noc výskumníkov. V Starej tržnici sme si prezreli prezentácie rôznych vedeckých skupín pôsobiacich na SAV, vysokých školách a v praxi. Zúčastnili sme sa aj populárnej prednášky vedenej doc. Šagátovou o žiarení, jeho vplyve na živé organizmy a prezreli sme si obrázky vytvorené radiačnou kamerou.2016-09-noc

 

Výlet Prešporáčikom
Posledné slnečné dni sme využili spolu so žiačkami nemeckého jazyka 1 na objavenie krásnych zákutí historickej časti mesta Bratislavy. Dňa 27. 09. sme sa previezli Prešporáčikom ulicami známymi i menej známymi a vypočuli sme si zaujímavé informácie o dianí v meste. Cesta trvala približne 45 minút z Hlavného námestia k Dómu Sv. Martina, Kapitulskú ulicu, Michalskú bránu až na Františkánske námestie. Bolo to poučné a vôbec nás neboleli nohy.2016-09-vylet

 

Exkurzia v botanickej záhrade
V posledný letný deň (22.09. 2016) sa žiaci II.VET a III.VET triedy zúčastnili exkurzie v botanickej záhrade, kde spojili obhliadku krásnej flóry a vzácnej fosílie s vymoženosťami najnovších technológii. Deti si mohli vyskúšať mobilnú aplikáciu čítania QE kódov, ktoré boli ako indície umiestnené po krásnej záhrade. Takýmto zábavným spôsobom si vychutnali nie len zdravý prídel kyslíku vo veľkomeste, ale zároveň sa aspoň na chvíľu zahrali na bádateľov, ktorí mali vyriešiť úlohu pomocou zobrazených obrázkov.2016-09-exkurzia

 

Zobraziť staršie udalosti >>