Aktuality

September   

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 9.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   20.9. – 24.9., 2. skupina   27.9. – 1.10.
 • PRAX - 1. ročník : 1. skupina  27.9. – 1.10., 2. skupina 20.9. – 24.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2021/2022
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník 

Október       

 • 11.-15.10. – PRAX - 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 14.10 (22.10.) - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 28. - 29.10. - jesenné prázdniny

November

 • 24.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • 8.11. – 26.11. –PRAX - 3. ročník (podľa študijného zamerania)

December

 • 23.12.21 – 7.1.22 - vianočné prázdniny

Január          

 • 19.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 Február       

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 4.2. - polročné prázdniny
 • 7.2. – 25.2. - komisionálne skúšky
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

Marec           

 • 28.2. – 4.3. – jarné prázdniny
 • 10.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 15.3. - 19.3.- PRAX - 1. ročník
 • 15.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 15.3. a 16.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 15.3. a 16.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 16.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 25.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

Apríl             

 • 6.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 7.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 14.4. – 19.4. – veľkonočné prázdniny
 • 25.4. - 29.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

Máj

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2022/2023 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 22.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 24.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 8.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00 - 12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2022/2023

 September 2022

 • slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

 

 • Best in English Best in English

  Dňa 26.11.2021 sa pod vedením pani profesorky Meliškovej konala na našej škole medzinárodná online súťaž Best in English. Ani škaredé počasie, pandemická situácia a osobné dôvody neodradili našich žiakov, aby sa v hojnom počte prihlásili na súťaž, v ktorej si preverili a porovnali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných krajín. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov prezenčnou alebo dištančnou formou v rôznych časových intervaloch. Veríme, že motiváciou im neboli len možné hodnotné ceny, ale najväčšou odmenou bol pre nich pocit, že svojimi vedomosťami nadobudnutými v škole vedia konkurovať ich rovesníkom na Slovensku aj v zahraničí.

  Zobraziť viac
 • Jeden svet Jeden svet

  Jeden svet – filmový festival dokumentárnych filmov pre školy – sa i v tomto roku dostal do našej priazne. Pre žiakov prvého a druhého ročníka sme vybrali dokumentárny film „Generácia Gréta“. Premietanie sa uskutočnilo dňa 9.11. 2021 v aule školy on-line. Film prepojil medzipredmetové vzťahy a prispel k uvedomeniu si postavenia každého jedinca v celosvetovom probléme ochrany životného prostredia na našej planéte. Film bol v pôvodnom znení s titulkami, čím sa prispelo i k zdokonaleniu žiakov v cudzom jazyku, nielen v anglickom.

  Po ukončení dokumentu sa žiaci zúčastnili on-line diskusie k danej problematike, kde mohli položiť dôležité otázky a postrehy i získať následné informácie, prípadne si urobiť vlastný názor na celosvetový ekologický problém.

  Zážitky, názory a postrehy z celej akcie si žiaci mohli následne skonfrontovať s učiteľmi na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, ako aj biológie či chémie.

  Zobraziť viac
 • Tretiacka jesenná prax Tretiacka jesenná prax

  Naši tretiaci si tentokrát užili prax naozaj dostatočne. Praxe sa zúčastnili v trvaní troch týždňov od 8.11. 2021 až do 26.11. 2021. Mali možnosť zoznámiť sa s prácou vo veterinárnych ambulanciách. Všetci svoje pôsobenie hodnotili veľmi pozitívne. Veľa videli ako pozorovatelia, veľa pomohli ako asistenti, mnohému sa priučili, mnohé sa dozvedeli a načerpali nielen nové vedomosti, ale ja zručnosti i skúsenosti vo svojom študijnom odbore a odbornom zameraní. V denníkoch praxe sa dočítame o všetkom, čo sa žiakom bude hodiť ako podklad k praktickej maturitnej skúške. Samozrejme všetky texty sú doplnené autentickými fotografiami, o ktoré sa radi podelíme...

  Zobraziť viac
 • HALLOWEEN na veterine HALLOWEEN na veterine

  Hokus – pokus, simsala bim, prišiel k nám Halloween.
  Keďže sa blížia prázdniny, tento jesenný sviatok sme si užili v predstihu 25.10.
  Oslávili sme ho veselou atmosférou a skvelými maskami.
  Víťazmi súťaže o najlepšiu masku sú súťažiace pod číslom 6 - „Mojsejovci“.

  Zobraziť viac
 • Olympiáda v anglickom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku

  Ani súčasná neľahká situácia neodradila žiakov od každoročnej jesennej tradície na našej škole, ktorou je olympiáda v anglickom jazyku. Olympiáda sa uskutočnila v škole dňa 19.10.2021. Pod vedením pani profesorky Meliškovej súťažilo šesť žiakov zo všetkých ročníkov v kategórii 2D. Žiaci preukázali v písomnej a ústnej časti vysokú mieru zručností z jazyka. Avšak víťazom môže byť len jeden a tento rok to svojim krásnym výsledkom dosiahla žiačka Simona z maturitného ročníka. V tesnom závese za víťazkou ostali žiačky tretieho ročníka Michaela a Viktória. Tešíme sa záujmu zo strany žiakov, víťazkám gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri ďalej jazykovej súťaži.

  Zobraziť viac
 • EKOTOPFILM – Junior festival EKOTOPFILM – Junior festival

  Aké sú počty napadnutí medveďom na Slovensku? Majú u nás medvede možnosť využívať ľudské zdroje potravy? Aký je súčasný stav populácie medveďa na Slovensku? Sú medvede na Slovensku premnožené? Správanie našej najväčšej šelmy sa mení vplyvom ľudskej činnosti.

  Dňa 27.10. 2021 sme sa so žiakmi I. až III. triedy zúčastnili zaujímavej prezentácie na tému "Zásahový tím medveď ", ktorú odprezentoval člen zásahového tímu Slovenska – Michal Haring. Žiaci sa dozvedeli odpovede nielen na tieto otázky. Informácie boli vysvetľované na konkrétnych príkladoch zo situácií na území Slovenska a žiakom priniesli veľa nových poznatkov. Možno ani sami nezaregistrovali, že sa niečo nové naučili.

  Zobraziť viac