Aktuality

ZMENA PLÁNU VYHRADENÁ V ZMYSLE NARIADENÍ RÚVZ A MŠVVaŠ SR.

September

 • 2.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8.30 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 10.9.
 • 3.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 3.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • 4.9. - náhradný termín ÚFIČ MS
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 10.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 11.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách
  • 1. skupina: 21.9. – 25.9. 28.9. - 2.10.
  • 2. skupina: 28.9. – 2.10. 5.10. - 9.10.
 • PRAX - 1. ročník:
  • 2. skupina 28.9. – 2.10. 5.10. - 9.10.
  • 1. skupina 21.9. – 25.9. 29.9. - 2.10.
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov, na roľníckom družstve podielnikov Most pri Bratislave
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2020/2021
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský)
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník

 

Október

 • 12.-16.10. – PRAX - 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 22.10. - Bonitácia policajných psov – Malé Leváre – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet
 • exkurzia v chove HD (RDP Most pri Bratislave) - 2. ročník
 • 29. - 30.10. - jesenné prázdniny

 

November

 • 4.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • školské kolo jazykových olympiád
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

 

December

 • školské kolo jazykových olympiád
 • 3.12. - Deň otvorených dverí
 • 18.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.20 – 7.1.21 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • medzinárodná výstava psov v Nitre

 

Január

 • od 10.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 20.1. - polročná klasifikácia
 • 29.1. - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 1.2. - polročné prázdniny
 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 2.2. – 19.2. - komisionálne skúšky
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

 

Marec

 • 1.3. – 5.3. – jarné prázdniny
 • 9.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 15.3. - 19.3.- PRAX - 1. ročník
 • 16.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 16.3. a 17.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 16.3. a 17.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 17.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 26.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník

 

Apríl

 • 1.4. – 6.4. – veľkonočné prázdniny
 • 7.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 7.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 19.4. - 23.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

 

Máj

 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2021/2022 (podľa metodických pokynov)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 (podľa prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 16.6. - pedagogická rada pre 3. ročník
 • 18.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 21.6. - 2.7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 23.6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

 

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00 - 12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2021/2022

 

September 2021

 • slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník
 • November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

  November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Dňa 19. novembra si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Násilie na deťoch je fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť o prejavoch násilia páchaného na deťoch. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka. Viac informácii je dostupných aj na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/november-mesiac-prevencie-nasilia-pachaneho-na-detoch/

  Zobraziť viac
 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 19.11.2020 sa konala on-line olympiáda v anglickom jazyku na našej škole. Účasť bola vynikajúca – napriek sťaženým podmienkam sa prihlásilo 15 žiakov. A súťažili ako o život  v 2 kategóriách. V kategórii 2C2- anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ. Víťazkami sú Emília z III.VET a Viktória zo IV.VET. Obom žiačkam gratulujeme ku krásnemu výsledku a veríme, že svoje schopnosti predvedú i v okresnom kole 13.1.2020. Tešíme sa z ich úspechov.

 • Naši prváci prvýkrát na praxi Naši prváci prvýkrát na praxi

  V dvoch turnusoch sa v týždňoch od 28.9. do 2.10. 2020 zúčastnili naši prváci praxe v ZOO Bratislava. Mali možnosť preukázať svoje prvé schopnosti a zručnosti pri práci okolo zvierat a zároveň získať prvé vzácne skúsenosti. Práca ich určite zaujala a boli prínosom aj pre našu bratislavskú ZOO.

  Zobraziť viac
 • Klub pod Lampu - o 2. svetovej vojne Klub pod Lampu - o 2. svetovej vojne

  So žiakmi 2. ročníka sme sa zúčastnili programu k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny. V Klube pod Lampou sme si najprv pozreli dokument o 2. svetovej vojne a následne sme diskutovali na túto tému. Žiaci sa pýtali na rôzne veci, zaujímalo ich napr., kde na Slovensku boli koncentračné tábory, vymieňali si názory a pocity z návštevy koncentračného tábora v Oswienčime. Na záver žiaci dostali študijne materiály k téme 2. svetovej vojny. Veľmi sa nám páčilo. Pripomínať si našu minulosť je dôležité, aby sa chyby z nej neopakovali v budúcnosti.

  Zobraziť viac